مجتمع فرهنگی انتظار یار

خدمات ارائه شدهبازسازی
 طراحی داخلی
 طراحی تاسیسات مکانیکی
طبقه همکف، مدیریت ۲۰۰ مترمربع
طبقه اول، اداری
۱۸۰ مترمربع
کارفرما موسسه فرهنگی انتظار یار