ساختمان کارگزاری بانک سپه

طراحی نما       ۱۰۰۰ متر مربع 
 طراحی معماری 
۲۵۲۰ مترمربع
 طراحی معماری داخلی 

 طراحی

تاسیسات مکانیکی 

 طراحی سازه

 کارفرماسپه ساختمان امید