بانک ایران زمین (شعبه کلاسیک جنت آباد)

خدمات ارائه شده طراحی معماری
 معماری داخلی
 طراحی تاسیسات مکانیکی
 طراحی تاسیسات الکتریکی
متراژ۱۶۰ مترمربع
  
مالک بانک ابران زمین
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ