بانک ایران زمین (شعبه مدرن مگامال)

خدمات ارائه شده طراحی معماری
 معماری داخلی
 طراحی تاسیسات مکانیکی
 طراحی تاسیسات الکتریکی
 اجرا
متراژ۱۱۰ مترمربع
  
مالک بانک ابران زمین
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ

طراحی وب سایت توسط وب خاص