بانک ایران زمین (شعبه مدرن مگامال)

خدمات ارائه شده طراحی معماری
 معماری داخلی
 طراحی تاسیسات مکانیکی
 طراحی تاسیسات الکتریکی
 اجرا
متراژ۱۱۰ مترمربع
  
مالک بانک ابران زمین
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ